211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Připravované dražby exekutorského úřadu 

     Na těchto stránkách musí být ze zákona zveřejněny všechny vyhlášené dražby, a to jak movitých věcí, tak nemovitostí. Náš exekutorský úřad bude zveřejňovat i znalecké posudky, budou-li k dispozici, tak i fotografie dražených věcí.

     Doporučujeme před dražbou naše stránky o dražbách sledovat, protože může dojít ke zrušení dražby, k tomuto dojde, pokud povinný svůj dluh uhradí, odročení dražby např. z důvodu vyhlášené insolvence, pokynu oprávněného atd. K odročení nebo zrušení dražby může dojít i těsně před zahájením dražby, protože soudní exekutor je povinen před zahájením dražby zjistit v insolvenčním rejstříku, zda nebyla na povinného vydána vyhláška o zahájení insolvence. Stejně tak se může stát, a již se tak v minulosti stalo, může před zahájením dražby povinný svůj dluh uhradit.

     Je také na místě zájemcům o dražbu zdůraznit, že v případě, že se skládá předepsaná jistota na bankovní účet soudního exekutora, tato musí být na účet exekutora připsána před zahájením samotné dražby. Pokud se tak nestane, nemůže se zájemce o dražbu dražby zúčastnit. Vrácení jistoty složené na účet se vrátí dražiteli po jeho sdělení č. účtu, na kterou požaduje jistotu vrátit (v minulosti došlo k tomu, že exekutor vrátil jistotu na účet, ze kterého byla platba poukázána a poté se dražitel domáhal opětovného vrácení s tím, že účet nebyl jeho).