211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Jak postupovat 

     V této sekci se pokusíme poradit všem, kteří se rozhodli se na nás obrátit nebo se dostali do postavení účastníka exekučního řízení, a to ať již v postavení oprávněného (věřitele) nebo povinného (dlužníka). Je třeba si uvědomit, že soudní exekutor je služba jako jiná právnická profese, jako např. notáři, advokáti, insolvenční správci a pod., a jeho odměna za provedené služby je dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora...
     Soudní exekutor nevede exekuci o své vlastní vůli, k provedení exekuce musí být pověřen exekučním soudem na základě návrhu oprávněného, který je povinen doložit tzv. exekuční titul, jako např. platební rozkaz nebo rozsudek soudu, notářský zápis a pod. Exekuci si vede oprávněný, který může nejenom navrhnout, jakým způsobem požaduje exekuci provést, ale také může dát exekutorovi pokyn, jaké úkony nemají být provedeny. Takovéto úkony nesmí soudní exekutor provést. Také nesmí na návrh oprávněného provést exekuční úkon, který by byl v rozporu se zákonem.
     Pokud si bude účastník exekučního řízení myslet, že soudní exekutor postupuje v rozporu se zákonem, má právo podat podnět (stížnost) o státní dohled Ministerstva spravedlnosti nebo o prošetření postupu požádat Exekutorskou komoru České republiky.
     Vlevo si můžete vybrat, jaký postup náš exekutorský úřad doporučuje účastníkům v exekučních řízeních vedených na našem úřadě. Oprávněný je účastník, který zahájení exekuce navrhl, povinný je ten, proti kterému exekuční řízení směřuje a od koho se má vymoci povinnost určena exekučním titulem.