211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Pro povinné (dlužníky) 

     Dlužník je v exekučním řízení ten, proti kterému exekuce směřuje, od kterého se má vymoci nějaká povinnost. Nemusí jít jenom o vymožení peněžitého dluhu, ale v exekuci lze vymáhat i jiné povinnosti, jako např. vyklizení nemovitosti (vystěhování), rozdělení věci, provedení prací a pod.
     V prvé řadě je potřeba si zajistit v místě trvalého bydliště, které máte nahlášeno v evidenci obyvatel, zajistit doručování pošty. Tím se vyhnete tomu, že nebudete vědět o tom, že proti Vám proběhlo soudní řízení a soud může rozhodnout bez Vaší přítomnosti a uložit Vám povinnost, např. zaplatit někomu dluh. Pokud soudní rozhodnutí nabude právní moci a vykonatelnosti a na jehož základě bude zahájena exekuce, nelze se hájit tím, že jste o tom něvěděl, že jste se soudu nemohl účastnit atd. Náš exekutorský úřad doporučuje všem, kteří mají přístup k internetu, aby si zřídili datovou schránku. Založení je plně zdarma a postačí k tomu pouze občanský průkaz. Orgán veřejné moci, kam spadá i soudní exekutor, má povinnost doručovat prostřednictvím datové schránky.
      Pokud se už stane, že je proti Vám zahájena exekuce, náš exekutorský úřad doporučuje neprodleně exekutorský úřad kontaktovat a snažit se exekuci řešit dohodou, např. splátkami. Věřte, že možností, jak nastalý problém řešit, je hodně. Tím, že se budete vyhýbat kontaku, nic nevyřešíte, pouze si přiděláte, a to nejenom sobě, ale i Vaší rodině, přátelům a pod., problémy. Soudní exekutor má zákonné možnosti, jak Váš současný pobyt zjistit, a to nejenom na území našeho státu. Exekuce se nepromlčuje.
     Platby povinný hradí na zvláštní exekutorský účet zřízený u bankovního ústavu Raiffeisenbank a. s ., číslo účtu 7011029599/5500, variabilní symbol, který je nutno dodržet, tvoří sp. zn. exekuce v pořadí celý rok a pořadové číslo exekuce (bez mezer). Je-li například sp. zn. exekuce 140 EX 00123/15, tzn., za lomítkem "/" je 15, což je rok zahájení exekuce, tedy ve variabilním symbolu bude rok jako první, tedy 2015 a číslo před lomítkem "/", v daném případě 00123, je pořadové číslo exekuce, které bude následovat za rokem bez mezery. Variabilní symbol tedy bude ve tvaru 201500123. Ve spisové značce exekuce se nachází i 140 EX, což je označení soudního exekutora (jiní exekutoři mají před "EX" jiné trojčíslí). Pokud nebude správně uvedený variabilní symbol, platba bude vrácena. V případě, že bude uveden špatný variabilní symbol, platba bude přiřazena systémem na tu sp. zn. exekuce odpovídající uvedenému variabilnímu symbolu.
     Soudní exekutor není jenom od toho, aby z Vás vynutil povinnost, kterou máte uloženou exekučním titulem (např. rozsudkem soudu), ale také proto, aby Vás ochránil před případným nátlakem věřitele a pod. Naší povinností je Vám i poradit, jak postupovat, vysvětlit Vám Vaše zákonná práva a samozřejmě i povinnosti. Proto nečekejte, až Vás sami navštívíme, ale hned nás kontaktujte. Doporučujeme po předchozí dohodě návštěvu našeho úřadu a zjistíte, že se dá leccos vyřešit a návštěva exekutora nemusí nutně znamenat jenom zlo a obavu z budoucnosti.