211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Podávání informací 

     Soudní exekutor není povinen podávat informace k exekucím. Podávání informací o exekučním řízení, které není uloženo v archivu, upravuje ustanovení § 94 a § 95, zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), kdy oprávněné osoby, zejména účastníci řízení, jejich právní zástupci, zmocněnci, zákonní zástupci a pod., popř. osoby, které prokážou oprávněný zájem, mohou požádat o nahlédnutí do exekučního spisu po předchozí dohodě.

     Exekutorský úřad poskytne informace o exekučním řízení na základě písemné, vyjímečně telefonické žádosti oprávněných osob.

     Na základě písemné žádosti oprávněných osob zpřístupní exekutor elektronicky kopii celého spisu vedeného v elektronické podobě nebo ji zašle na datovém nosiči oprávněné osobě. Požádá-li o to oprávněná osoba, zašle ji k jinému exekutorovi určenému v písemné žádosti, u nějž si oprávněná osoba může tuto kopii vyzvednout, nebo na adresu určenou oprávněnou osobou v této žádosti. Za opakovanou žádost o zaslání kopie spisu může exekutor požadovat úhradu nákladů.

      Exekutor zašle jednou za kalendářní rok, nedohodne-li se s účastníkem řízení jinak, účastníku řízení na jeho žádost informaci o celkové výši vymoženého plnění, o výši vymožené jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, o datu, kdy k vymožení došlo, a o výši jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které dosud nebyly vymoženy, podle stavu ke dni vydání informace. Informace podle věty první se zašle elektronicky, nevysloví-li s tím účastník řízení v žádosti nesouhlas.